Baruwa

Strona główna » Opis projektu

Opis projektu

Reklamy

Nazwa projektu: Ocena i promocja oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich celem ograniczenia eutrofizacji Bałtyku.

Uzasadnienie: W regionie Morza Bałtyckiego procent populacji podłączony do kanalizacji waha się między 64 a 95%. Istnieją ogromne dysproporcje między południowo-wschodnią i północno-zachodnią częścią Morza Bałtyckiego. Projekt odnosi się do kwestii eutrofizacji – największego zagrożenia dla ekosystemu Morza Bałtyckiego. Koncentruje się na emisji biogenów z obszarów wiejskich i podmiejskich w zlewni Morza Bałtyckiego, zwłaszcza z krajów takich jak Polska, której udział w ładunku azotu odprowadzanego do Bałtyku osiągał ok. 25%, a fosforu osiągał ok. 36%, (HELCOM 2006). Wdrożenie innowacyjnych, niezawodnych i ekonomicznie opłacalnych przydomowych technologii oczyszczania ścieków ma potencjał redukcji strumienia substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego. Krajowe cele dotyczące oczyszczania ścieków w obszarach wiejskich i podmiejskich różnią się pomiędzy krajami regionu Morza Bałtyckiego, tak jak zróżnicowany jest poziom zaangażowania ze strony władz, właścicieli domów, producentów technologii i dostawców usług. W związku z tym, wiele korzyści może przynieść skorzystanie ze współpracy transgranicznej i wymiany doświadczeń w tej dziedzinie. Wiele gospodarstw domowych ma trudności w dostosowaniu się do wymagań prawnych i środowiskowych ze względu na wysoką cenę dostępnych technologii. Dodatkowo, potencjalni użytkownicy nie są świadomi tego, jakiego rodzaju systemy mogą być odpowiednie dla ich specyficznych warunków.

Cel projektu: Jednym z głównych celów projektu jest krytyczna ocena niezawodności i wydajności pracy małych oczyszczalni ścieków w różnych miejscach i sytuacjach, co ma przyczynić się do promowania odpowiednich technologii dla obszarów wiejskich i podmiejskich.
Jest to szczególnie ważne dla Obszaru Priorytetowego NUTRI Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (PA-NUTRI). PA NUTRI koncentruje się na poprawie oczyszczania ścieków, bada mechanizmy redukcji składników odżywczych, analizuje możliwości wydajniejszego zarządzania składnikami biogennymi w zlewni, ułatwia dialog międzysektorowych polityk, współpracując z państwami członkowskimi oraz tymi spoza UE. Według Nutri PA, istnieje zapotrzebowanie na dalsze działania, mające na celu zmniejszenie obciążenia składnikami biogennymi ekosystemu Morza Bałtyckiego. Projekt BaRuWa przyczynia się do realizacji tego zapotrzebowania, i ma na celu stworzenie solidnej platformy komunikacji i wymiany doświadczeń z podobnymi działaniami, które są w toku, w kilku częściach regionu Morza Bałtyckiego (np. w Szwecji, Danii, Polski, Niemczech, Finlandii, a od niedawna także w Rosji). Między innymi dlatego Projekt BaRuWa uzyskał status Projektu Flagowego PA NUTRI. To również daje silną motywację do poprawy współpracy w całym makroregionie i łączenia sił celem „poprawy oczyszczania ścieków”, promując efektywne kosztowo usuwanie składników odżywczych. Projekt skupia się zarówno na badaniach w zakresie najbardziej efektywnych technologii oraz problemu regionalnych różnic w zrozumieniu wpływu oczyszczania ścieków na eutrofizację Morza Bałtyckiego, demonstracji najlepszych technologii, wspieraniu łańcucha wartości związanych z przydomowym oczyszczaniem ścieków. W ramach projektu, doświadczenia i najlepsze praktyki będą udostępniane i promowane w krajach partnerskich, co zdecydowanie wzmocni współpracę transgraniczną w regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to miało wartość dodaną dla wzmacniania spójności społecznej i terytorialnej w większości krajów w regionie, który jest zgodny z Działaniami Horyzontalnymi Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, np. HA Zaangażowanie czy HA Sąsiedzi.
Główne wyniki projektu odpowiadają jednym z priorytetów strategii Europa 2020: „Skuteczna Europa efektywnie korzystająca z zasobów”. Oczekiwane wyniki pobudzą rynek opłacalnych technik przydomowego oczyszczania ścieków, poprawi możliwości recyklingu substancji odżywczych, i przyczynić się do zmniejszenia najpoważniejszego zagrożenia dla Bałtyku – eutrofizacji. Nowe przedsiębiorstwa, które będą tworzone jako rezultaty projektu mają również ułatwić proces przekształcania innowacyjnych pomysłów w produkty i usługi końcowe. Wraz z innymi działaniami upowszechniającymi w projekcie (strona internetowa oraz zestaw innych narzędzi on-line), może to zwiększyć pełne wykorzystanie zgromadzonych informacji oraz zapewnić dyfuzję technologii w krajach partnerskich regionu Morza Bałtyckiego. Zaangażowanie wszystkich lub większości, z krajów regionu Morza Bałtyckiego będzie zapewniało skuteczny transfer wiedzy i promowanie innowacji w krajach członkowskich Unii Europejskiej w Regionie.

Reklamy
%d blogerów lubi to: