Baruwa

Strona główna » Wyniki

Wyniki

Reklamy

BARUWA_STATE OF THE ART

Raport pt. Ścieki pochodzące z terenów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego: obecny stan wiedzy opisuje – z podaniem informacji kontaktowych – aktualne bądź niedawno zakończone projekty w dziedzinie indywidualnych  i innowacyjnych rozwiązań dla oczyszczania ścieków. Ich lista obejmuje sześć projektów Flagowych w obszarze priorytetowym (PA) NUTRI. Kilka z tych projektów skupia się bezpośrednio na rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych dla gospodarstw domowych albo użytku przemysłowego; włączono również jednak  do zestawienia projekty zorientowane na kwestie zarządzania wodą. W kolejnej części zidentyfikowano grupy docelowe głównego projektu (Partner 1) i opisano zarys strategii komunikacji z nimi. Część  technologiczna koncentruje się na opisie indywidualnych technologii sanitarnych, począwszy od tzw. suchych toalet przystosowanych do oczyszczania szarej wody z pomocą filtrów glebowych, skończywszy na do różnych typach oczyszczalni hydrofitowych. Zwrócono szczególną uwagę na opis specyficznych potrzeb w zakresie eksploatacji i konserwacji każdego z ww. rozwiązań. Specjalna część raportu poświęcona jest analizie aspektów prawnych w krajach regionu Morza Bałtyckiego, wobec istniejących międzynarodowych w tym względzie, mimo obowiązujących Dyrektyw Unii Europejskiej i europejskiej normy EN12566. Mapowanie obszarów docelowych zawiera analizę wskaźników zasięgu dla scentralizowanych systemów kanalizacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego (Partner 3 i 4). Część tę kończy przykład kompleksowego mapowania (z pomocą GIS) liczby  zbiorników bezodpływowych, liczby przydomowych oczyszczalni ścieków oraz procentowego przyłączenia ludności do systemów kanalizacyjnych we wszystkich gminach w Polsce, pokazując w tych aspektach duże różnice lokalne. Podobne analizy dla innych państw regionu Morza Bałtyckiego będą stanowić dobrą podstawę do identyfikacji przyszłych partnerów, analiz rynku, warsztatów szkoleniowych, rozpowszechniania informacji oraz innych działań.

Chcesz uzyskać dostęp do raportu w wersji oryginalnej – wypełnij poniższą ankietę i wyślij komunikat: STATE OF THE ART – BARUWA na adres emailowy projektu


 

BARUWA_FUNDING SOURCES

Raport „Ścieki pochodzące z terenów wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego: źródła finansowe” przygotowany został w ramach projektu zalążkowego BaRuWa, tworzącego fundamenty dla realizacji projektu głównego, który ma koncentrować się na poprawie systemu oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich w regionie Morza Bałtyckiego. Zespół projektowy zrobił przegląd możliwości finansowania głównego projektu. Zebrane informacje uporządkowano przyjmując kryterium zasięgu geograficznego i rodzaju finansowania na trzech poziomach: 1) kraje partnerskie projektu, 2) region Morza Bałtyckiego, 3) ogólne programy UE i inne międzynarodowe systemy i programy finansowania. Raport zawiera dane dotyczące preferowanych celów, zasad kwalifikowalności wydatków, poziomu finansowania i terminów realizacji projektów finansowanych przez ww. źródła. W czterech krajach partnerskich uczestniczących w projekcie BaRuWa zidentyfikowano sześć potencjalnych źródeł finansowania z terminami składania wniosków w roku 2016; w kategorii regionu Morza Bałtyckiego odnotowano odpowiednio pięć różnych opcji (BONUS, trzy programy INTERREG oraz BSAP Fund). Opisano również programy KE przewidujące dofinansowanie projektów w zakresie rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii w dziedzinie gospodarki wodnej. Przykładami są: klaster EUREKA Aqueau, część z regionalnych programów rozwojowych UE (EFRR) oraz niektóre nabory w ramach programu badawczego Horyzont 2020.

Chcesz uzyskać dostęp do raportu w wersji oryginalnej – wypełnij poniższą ankietę i wyślij komunikat: FINANCING SOURCES – BARUWA na adres emailowy projektu


 

Poniżej przedstawiamy mapkę (GIS) obrazującą ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych gminach w Polsce.^280925EB1A73143AB71D5528AD654C3BC957BF6B4AF62A6A30^pimgpsh_fullsize_distr


INTERAKTYWNE MAPKI

Poniżej przedstawiamy linki do aplikacji pokazujących interaktywne mapki poszczególnych województw (GIS) obrazujące ilość przydomowych oczyszczalni ścieków, ilość zbiorników bezodpływowych oraz procentowy udział ludności podłączonej do kanalizacji zbiorczej w poszczególnych gminach w Polsce.:
dolnośląskie:
kujawsko-pomorskie:
lubuskie:
opolskie:
lubelskie:
łódzkie:
mazowieckie:
małopolskie:
podlaskie:
śląskie:
świętokrzyskie:
podkarpackie:
wielkopolskie:
pomorskie:
warmińsko-mazurskie:
zachodniopomorskie:

Źródła danych:
Wartości liczbowe: dane GUS za rok 2014 zgromadzone w Banku Danych Lokalnych
small wastewater treatment plants number: liczba oczyszczalni przydomowych/gmina
septic tanks number: liczba zbiorników bezodpływowych/gmina 
% sewerage connection: odsetek ludności podłączony do kanalizacji/gmina
Warstwa poligonowa gmin: CODGiK


 

Więcej wyników projektu BaRuWa będzie dostępnych w kolejnych miesiącach 2016 r. Proszę zgłosić zainteresowanie tymi raportami emailem, a dostaniecie Państwo powiadomienie, gdy się pojawią na tej stronie.

Reklamy
%d blogerów lubi to: